top of page

PORTFOLIO INDIVIDUAL

Logotips.png

Luis Ortega

Comissió Digital Institut Vilanova del Vallès

Luis Ortega

Amb l'acceleració de la digitalització en l'educació, la competència digital docent es presenta com un element vital en el desenvolupament de l'ensenyament del segle XXI. Amb això en ment, voldria presentar el meu portafolis de Competència Digital Docent, una recopilació d'e part de les meves actuacions, coneixements, aptituds, capacitats i reflexions sobre l'ús de la tecnologia en l'educació.


En aquest portafolis, exploro l'ús de les eines digitals com a vehicle per a l'aprenentatge estudiantil i presento la tecnologia no tant com un objectiu final, sinó com un conjunt de recursos que han de permetre l'assoliment de les habilitats i sabers propis de cada àrea d'estudi, tot cercant una educació personalitzada i creant un entorn d'aprenentatge estimulant. A través de projectes innovadors, reflexions crítiques i col·laboracions productives, he cercat integrar de manera efectiva la tecnologia en la meva pràctica pedagògica, amb l'objectiu de millorar l'aprenentatge dels meus alumnes i preparar-los pel seu present i futur digital.Aquest portafolis no només serveix com a testimoni de la meva pràctica digital en un entorn educatiu, sinó també com a recurs inspirador per a altres educadors que desitgin explorar les àmplies possibilitats de la tecnologia en l'educació. Us convido a explorar aquest conjunt d'experiències i a compartir les vostres en aquest apassionant camp, i d'aquesta manera col·laborar en transformar i millorar l'educació, tot aprofitant les oportunitats que la tecnologia ofereix per a un aprenentatge eficaç, motivant i adaptat al context social actual.


En aquest portafolis es poden veure tot un seguit de pràctiques implementades en un context particular de centre i m'han permès donar resposta a reptes en un entorn docent, posant en pràctica coneixements i habilitats informàtiques que provenen tant de l'àmbit acadèmic com del laboral i que, en determinats casos, han estat enriquides amb la meva formació com a llicenciat en Història


INTRODUCCIÓ AL PORTFOLIO

El portafolis ens permet com a docents mostrar i documentar les habilitats digitals i l'aplicació d'eines tecnològiques de manera concreta. A més, promou la reflexió sobre les pràctiques educatives i l'adaptació als nous entorns d'aprenentatge en línia. També fomenta l'avaluació contínua, ja que es poden identificar punts forts i àrees de millora i ofereix una manera tangible de demostrar un creixement professional que dia rere dia va augmentant. Finalment, fomenta la col·laboració i el compartiment d'experiències entre iguals, enfortint la comunitat educativa en línia.

En aquest cas ens trobem davant del nivell C2 de la Competència Digital Docent (CDD). Segons els marc de referència de la CDD aquest nivell estableix que un docent és capaç de desenvolupar processos de recerca i transformació de l'educació a través de la utilització de les tecnologies digitals. A partir d'aquí, ha de ser capaç de generar coneixement definit sobre noves funcionalitats tecnològiques amb aplicació en l'àmbit educatiu i resolent i anticipant problemes inèdits mitjançant la recerca educativa o dissenyant pràctiques d'ensenyament i aprenentatge innovadores basades en l'ús de les TD no existents fins ara.

Àrees digcomedu 2017.jfif

No només la capacitat per utilitzar les tecnologies sinó també l'exercici de totes les tasques docents.

Un element imprescindible en el procés d'ensenyament-aprenentatge que contribueix a desenvolupar la innovació.

No només la disposició de continguts digitals  sinó la capacitat de gestionar la seva varietat .

Un àrea que possibilita l'accés a la informació, la comunicació i el coneixement.  

Una competència digital específica que ha de permetre manejar les tecnologies digitals en qualsevol fase o procés. 

Un àrea per facilitar que l'alumnat assoleixi les seves pròpies competències.

Menú àrees
Àrea 1: Compromís professional

ÀREA 1: COMPROMÍS PROFESSIONAL

El compromís professional com a docents s’expressa a través de la protecció del benestar de l’alumnat i el seu adequat desenvolupament intel•lectual, físic i psicològic, la participació en el centre, la col•laboració amb les famílies, l’acció responsable en l’entorn i amb el seu propi desenvolupament professional. Per tant, la competència digital docent no solament s’ha de referir a la capacitat per utilitzar les tecnologies digitals per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó també per a l’acompliment adequat de totes les tasques relacionades amb l’exercici professional. En aquest sentit, aquesta àrea de compromís professional inclou cinc grans competències (comunicació organitzativa; participació, col•laboració i coordinació professional; pràctica reflexiva; desenvolupament professional digital continu).

Aquesta primera àrea de compromís professional disposa de tot un conjunt de competències relacionades. Podeu accedir facilment a través dels enllaços que teniu a la part inferior: 

1.1 Comunicació organitzativa

Competència: Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius. Descripció: Utilitzar les tecnologies digitals establertes per les AE o, si escau, pels titulars del centre, per aplicar les estratègies de comunicació organitzativa entre els agents de la comunitat educativa i d’aquests amb tercers, per contribuir a millorar aquestes estratègies i a projectar la imatge institucional de l’organització. Contextualització de la competència: Aquesta competència es desenvolupa en contextos de comunicació organitzacional, no en situacions d’ensenyament i aprenentatge. El professorat desplega aquesta competència en contextos de comunicació a través de mitjans digitals per a la participació en els òrgans de coordinació docent i en els òrgans col·legiats dels centres, així com en la seva interacció amb els diferents agents de la comunitat educativa, especialment alumnat i famílies, amb institucions i amb entitats col·laboradores. S’aplica específicament en situacions de comunicació en l’acompliment de la seva labor professional de caràcter no docent.

C2. Disseny de les estratègies de comunicació organitzativa dels centres docents

Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.