top of page

PORTFOLIO INDIVIDUAL

Logotips.png

Laura Guirado

Comissió Digital Institut Vilanova del Vallès

Laura Guirado

Crear aquest portafoli és per a mi una oportunitat de millorar el meu creixement com a docent en l’àmbit digital. En aquesta era tecnològica en constant evolució i en l’àmbit educatiu en particular, el fet de demostrar competència digital com a professional és més important que mai i defineix la pròpia visió i compromís amb la feina diària.

Aquest portafoli servirà per reflectir el meu aprenentatge derivat de la recerca i la reflexió, a més de demostrar la meva competència per utilitzar una gamma d’eines i plataformes digitals per millorar l'aprenentatge del meu alumnat. Pert tant, a més de les evidències de digitalització del centre educatiu on treballo, també he integrat a meva visió de la tecnologia a l’aula d'educació artística a partir de continguts i eines de comunicació digitals, fomentant la cohesió, la col·laboració i la integració de tothom en l’experiència educativa.

Per mi també ha sigut una oportunitat per avaluar críticament les noves tecnologies educatives i aplicar-les de manera efectiva en el context de l'educació, en funció dels objectius d'aprenentatge i les necessitats dels alumnes, adaptant progressivament les meves pràctiques pedagògiques en resposta als canvis tecnològics. En les disciplines artístiques és molt important el contacte físic i manipulatiu amb els materials, tècniques i procediments pictòrics, però també és necessari contemplar les eines digitals com una plataforma de creació imprescindible que pot donar als alumnes molts recursos per enfrontar-se als estudis postobligatoris en el futur.

En resum, crec que és un pas més en el meu creixement professional i en la meva capacitat per adaptar-me als reptes i les oportunitats que ofereix l'educació digital en l'era actual.

La creació d'aquest portfolio és, a títol personal, el compendi de tot allò que he volgut millorar durant anys en l'àmbit de la competència digital docent.

L'educació i i l'art són disciplines que evolucionen de manera contínua, i en aquesta era digital és una necessitat enriquir la pràctica docent amb més coneixements sobre les aplicacions i recursos digitals que hi ha al nostre abast. La tecnologia ofereix un ventall d'eines que poden transformar l'experiència d'aprenentatge dels alumnes i enriquir les seves habilitats artístiques, combinant de manera molt profitosa la pràctica manual i la digital.

A través d'aquesta formació espero adquirir un coneixement profund sobre les últimes tecnologies i com aplicar-les de manera efectiva a l'ensenyament del dibuix, i a la meva pràctica docent en general. Ja sabem que la nostra feina no només es circumscriu a l'aula on desenvolupem la nostra especialitat, sinó que té tot un ventall de creació, desenvolupament, comunicació i gestió de la informació que comprèn tot el centre educatiu, imprescindible pel seu òptim funcionament. La coordinació entre professorat, famílies i administració també requereix del coneixement profund de les eines digitals per agilitzar els processos, i aconseguir-ho és una tasca més per als docents del segle XXI.

Per tant, amb aquest postgrau no només estic buscant obrir noves portes per als meus alumnes, exposant-los a un món d'oportunitats creatives que abans no existien, també vull millorar la meva competència digital en tots els àmbits que requereix la tasca docent.

INTRODUCCIÓ AL PORTFOLIO

El portafolis ens permet com a docents mostrar i documentar les habilitats digitals i l'aplicació d'eines tecnològiques de manera concreta. A més, promou la reflexió sobre les pràctiques educatives i l'adaptació als nous entorns d'aprenentatge en línia. També fomenta l'avaluació contínua, ja que es poden identificar punts forts i àrees de millora i ofereix una manera tangible de demostrar un creixement professional que dia rere dia va augmentant. Finalment, fomenta la col·laboració i el compartiment d'experiències entre iguals, enfortint la comunitat educativa en línia.

En aquest cas ens trobem davant del nivell C2 de la Competència Digital Docent (CDD). Segons els marc de referència de la CDD aquest nivell estableix que un docent és capaç de desenvolupar processos de recerca i transformació de l'educació a través de la utilització de les tecnologies digitals. A partir d'aquí, ha de ser capaç de generar coneixement definit sobre noves funcionalitats tecnològiques amb aplicació en l'àmbit educatiu i resolent i anticipant problemes inèdits mitjançant la recerca educativa o dissenyant pràctiques d'ensenyament i aprenentatge innovadores basades en l'ús de les TD no existents fins ara.

Àrees digcomedu 2017.jfif

No només la capacitat per utilitzar les tecnologies sinó també l'exercici de totes les tasques docents.

Un element imprescindible en el procés d'ensenyament-aprenentatge que contribueix a desenvolupar la innovació.

No només la disposició de continguts digitals  sinó la capacitat de gestionar la seva varietat .

Un àrea que possibilita l'accés a la informació, la comunicació i el coneixement.  

Una competència digital específica que ha de permetre manejar les tecnologies digitals en qualsevol fase o procés. 

Un àrea per facilitar que l'alumnat assoleixi les seves pròpies competències.

Menú àrees
Àrea 1: Compromís professional

ÀREA 1: COMPROMÍS PROFESSIONAL

El compromís professional com a docents s’expressa a través de la protecció del benestar de l’alumnat i el seu adequat desenvolupament intel•lectual, físic i psicològic, la participació en el centre, la col•laboració amb les famílies, l’acció responsable en l’entorn i amb el seu propi desenvolupament professional. Per tant, la competència digital docent no solament s’ha de referir a la capacitat per utilitzar les tecnologies digitals per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó també per a l’acompliment adequat de totes les tasques relacionades amb l’exercici professional. En aquest sentit, aquesta àrea de compromís professional inclou cinc grans competències (comunicació organitzativa; participació, col•laboració i coordinació professional; pràctica reflexiva; desenvolupament professional digital continu).

Aquesta primera àrea de compromís professional disposa de tot un conjunt de competències relacionades. Podeu accedir facilment a través dels enllaços que teniu a la part inferior: 

1.1 Comunicació organitzativa

Competència: Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius. Descripció: Utilitzar les tecnologies digitals establertes per les AE o, si escau, pels titulars del centre, per aplicar les estratègies de comunicació organitzativa entre els agents de la comunitat educativa i d’aquests amb tercers, per contribuir a millorar aquestes estratègies i a projectar la imatge institucional de l’organització. Contextualització de la competència: Aquesta competència es desenvolupa en contextos de comunicació organitzacional, no en situacions d’ensenyament i aprenentatge. El professorat desplega aquesta competència en contextos de comunicació a través de mitjans digitals per a la participació en els òrgans de coordinació docent i en els òrgans col·legiats dels centres, així com en la seva interacció amb els diferents agents de la comunitat educativa, especialment alumnat i famílies, amb institucions i amb entitats col·laboradores. S’aplica específicament en situacions de comunicació en l’acompliment de la seva labor professional de caràcter no docent.

C2. Disseny de les estratègies de comunicació organitzativa dels centres docents

Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.