top of page

PORTFOLIO INDIVIDUAL

Logotips.png

Josep Quiles

Comissió Digital Institut Vilanova del Vallès

Josep Quiles

Amb el ràpid avanç de la digitalització en l'àmbit de l'educació, la competència digital docent emergeix com una peça clau en el desenvolupament de l'ensenyament en aquest segle XXI, especialment en el context de les Ciències Socials. Amb aquesta premissa presento  el meu Portafoli de Competència Digital Docent C2, una recopilació exhaustiva de les meves pràctiques, coneixements, habilitats i reflexions sobre l'ús de la tecnologia en l'educació en el marc específic de les Ciències Socials i com a membre de la Comissió Digital del centre. 


A través d'aquest portafoli, exploro l'ús de les eines digitals com a mitjà per a potenciar l'aprenentatge dels estudiants. Concebo la tecnologia no només com un objectiu final, sinó com una eina que facilita l'adquisició de les habilitats i coneixements propis de les Ciències Socials, tot procurant una educació personalitzada i un entorn d'aprenentatge enriquidor. Mitjançant projectes innovadors, anàlisis crítiques i col·laboracions constructives, he treballat per integrar eficaçment la tecnologia a la meva pràctica pedagògica, amb l'objectiu d'optimitzar l'aprenentatge dels meus alumnes i preparar-los per afrontar els reptes del present i del futur digital.


Aquest portafoli reflecteix el meu compromís continu amb el desenvolupament professional i l'evolució de les meves metodologies d'ensenyament, sempre amb una visió orientada cap a la millora de l'experiència educativa dels meus alumnes i la seva preparació per a la vida en una societat cada vegada més digitalitzada.


Cal entendre, llavors, que la competència digital docent emergeix com una necessitat ineludible en l'educació del segle XXI. En un món cada vegada més digitalitzat, és essencial que el professorat domini les eines i habilitats tecnològiques necessàries per afrontar els reptes actuals i preparar els alumnes per a un futur marcat per la tecnologia. La competència digital no només permet als docents adaptar-se als canvis constants en la societat i en l'àmbit laboral, sinó que també obre les portes a noves oportunitats d'ensenyament i aprenentatge. Des de la creació de materials didàctics interactius fins a la implementació de plataformes d'aprenentatge en línia, la competència digital docent capacita els educadors per crear experiències d'aprenentatge més enriquidores, dinàmiques i personalitzades. A més, fomenta la innovació i la col·laboració entre els membres de la comunitat educativa, impulsant un entorn d'aprenentatge que prepara els estudiants per a un món digitalment competitiu i en constant evolució. En resum, la competència digital docent no és només una opció, sinó una necessitat crítica per a una educació efectiva i rellevant en l'era digital.Aquest portafoli no només constitueix un testimoni de la meva pràctica digital en l'àmbit educatiu, sinó que també representa un recurs inspirador per a altres educadors que desitgin explorar les infinites possibilitats de la tecnologia en l'educació. Us convido a explorar aquest conjunt d'experiències i compartir les vostres en aquest apassionant camp, col·laborant de manera conjunta per transformar i millorar l'educació, aprofitant al màxim les oportunitats que la tecnologia ofereix per a un aprenentatge eficaç, motivador i adaptat al context social actual.


A través d'aquest portafoli, presento una sèrie de pràctiques implementades en un context particular de centre educatiu, les quals han estat la resposta als diversos reptes que he enfrontat en l'entorn docent. Posant en pràctica els coneixements i habilitats informàtiques adquirits tant en l'àmbit acadèmic com en l'àmbit laboral, aquestes experiències s'han vist enriquides pel meu bagatge com a llicenciat en Història de la Universitat de Barcelona i el màster en e-learning realitzat a la Universitat Oberta de Catalunya.


Per tant, aquest portafoli reflecteix la meva passió per l'educació i la tecnologia, així com el meu compromís amb la millora contínua de les pràctiques pedagògiques. A través de la compartició d'aquestes experiències, espero inspirar i motivar altres educadors a explorar el potencial transformador de la tecnologia en l'educació, contribuint a crear un entorn d'aprenentatge més dinàmic, inclusiu i innovador per als nostres alumnes.


La motivació d'elaborar aquest portafoli sobre competència digital docent es deriva de la meva convicció en el compromís personal amb la millora contínua de l'educació. En l'era digital actual, considero essencial que els docents dominin les eines i habilitats tecnològiques per potenciar un aprenentatge i ensenyament significatius.


El meu objectiu primordial és aconseguir un coneixement àmpli en aquest àmbit per tal de poder integrar de manera efectiva la tecnologia a l'aula, ajustant la meva metodologia a les necessitats i expectatives dels estudiants. A més, amb un esperit d'innovació constant, aquest postgrau m'està proporcionant les eines necessàries per a dissenyar experiències d'aprenentatge enriquidores, aportant idees complementàries i pertinents en un entorn digital en evolució constant. Això no només beneficia el desenvolupament integral dels meus estudiants, sinó que també contribueix significativament a l'avanç del centre educatiu on exerceixo la meva tasca docent.
INTRODUCCIÓ AL PORTFOLIO

El portafolis ens permet com a docents mostrar i documentar les habilitats digitals i l'aplicació d'eines tecnològiques de manera concreta. A més, promou la reflexió sobre les pràctiques educatives i l'adaptació als nous entorns d'aprenentatge en línia. També fomenta l'avaluació contínua, ja que es poden identificar punts forts i àrees de millora i ofereix una manera tangible de demostrar un creixement professional que dia rere dia va augmentant. Finalment, fomenta la col·laboració i el compartiment d'experiències entre iguals, enfortint la comunitat educativa en línia.

En aquest cas ens trobem davant del nivell C2 de la Competència Digital Docent (CDD). Segons els marc de referència de la CDD aquest nivell estableix que un docent és capaç de desenvolupar processos de recerca i transformació de l'educació a través de la utilització de les tecnologies digitals. A partir d'aquí, ha de ser capaç de generar coneixement definit sobre noves funcionalitats tecnològiques amb aplicació en l'àmbit educatiu i resolent i anticipant problemes inèdits mitjançant la recerca educativa o dissenyant pràctiques d'ensenyament i aprenentatge innovadores basades en l'ús de les TD no existents fins ara.

Àrees digcomedu 2017.jfif

No només la capacitat per utilitzar les tecnologies sinó també l'exercici de totes les tasques docents.

Un element imprescindible en el procés d'ensenyament-aprenentatge que contribueix a desenvolupar la innovació.

No només la disposició de continguts digitals  sinó la capacitat de gestionar la seva varietat .

Un àrea que possibilita l'accés a la informació, la comunicació i el coneixement.  

Una competència digital específica que ha de permetre manejar les tecnologies digitals en qualsevol fase o procés. 

Un àrea per facilitar que l'alumnat assoleixi les seves pròpies competències.

Menú àrees
Àrea 1: Compromís professional

ÀREA 1: COMPROMÍS PROFESSIONAL

El compromís professional com a docents s’expressa a través de la protecció del benestar de l’alumnat i el seu adequat desenvolupament intel•lectual, físic i psicològic, la participació en el centre, la col•laboració amb les famílies, l’acció responsable en l’entorn i amb el seu propi desenvolupament professional. Per tant, la competència digital docent no solament s’ha de referir a la capacitat per utilitzar les tecnologies digitals per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó també per a l’acompliment adequat de totes les tasques relacionades amb l’exercici professional. En aquest sentit, aquesta àrea de compromís professional inclou cinc grans competències (comunicació organitzativa; participació, col•laboració i coordinació professional; pràctica reflexiva; desenvolupament professional digital continu).

Aquesta primera àrea de compromís professional disposa de tot un conjunt de competències relacionades. Podeu accedir facilment a través dels enllaços que teniu a la part inferior: 

1.1 Comunicació organitzativa

Competència: Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius. Descripció: Utilitzar les tecnologies digitals establertes per les AE o, si escau, pels titulars del centre, per aplicar les estratègies de comunicació organitzativa entre els agents de la comunitat educativa i d’aquests amb tercers, per contribuir a millorar aquestes estratègies i a projectar la imatge institucional de l’organització. Contextualització de la competència: Aquesta competència es desenvolupa en contextos de comunicació organitzacional, no en situacions d’ensenyament i aprenentatge. El professorat desplega aquesta competència en contextos de comunicació a través de mitjans digitals per a la participació en els òrgans de coordinació docent i en els òrgans col·legiats dels centres, així com en la seva interacció amb els diferents agents de la comunitat educativa, especialment alumnat i famílies, amb institucions i amb entitats col·laboradores. S’aplica específicament en situacions de comunicació en l’acompliment de la seva labor professional de caràcter no docent.

C2. Disseny de les estratègies de comunicació organitzativa dels centres docents

Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.