top of page

PORTFOLIO INDIVIDUAL

Logotips.png

Josep Manel Vegas

Comissió Digital Institut Vilanova del Vallès

Josep Manel Vegas

Benvingut/da al meu Portafolis Digital de Competència Digital Docent, una col·lecció exhaustiva de les meves pràctiques, experiències i reflexions que mostraran el meu nivell de competència digital docent. Com a professional de l'educació, he dedicat temps i esforços a adquirir i dominar les habilitats tecnològiques necessàries per millorar significativament el procés d'ensenyament i aprenentatge en l'entorn digital.


Aquest portafolis digital està dissenyat per oferir una visió completa de la meva capacitació, experiència i aplicació pràctica de la competència digital docent. Inclourà una varietat de recursos, com ara exemples de materials didàctics digitals que he desenvolupat, l'ús innovador de tecnologies educatives en l'aula, i les estratègies que he implementat per fomentar la competència digital dels meus alumnes.


A través d'aquest portafolis, pretenc demostrar la meva capacitat per utilitzar de manera efectiva les eines i plataformes digitals per promoure l'aprenentatge actiu i la col·laboració entre els alumnes. A més, destacaré com he integrat les noves tecnologies per atendre les necessitats individuals dels estudiants, fomentar la creativitat i millorar la seva comprensió dels continguts curriculars.

CURRÍCULUM

Arquitecte superior titulat per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona – ETSAB (Universitat Politècnica de Catalunya – UPC) el 2001.

Vinculat al món de l’arquitectura des de 2001 fins al 2012.

Professor interí des del 2008 fins al 2017 (projectes de construcció, tecnologia i matemàtiques)

Funcionari docent des del 2018 (dibuix) COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI.

Coordinador de segon cicle des del curs 19/20


MOTIVACIÓ

Cursar el postgrau de competència digital docent C2 és una decisió que neix de diverses motivacions personals. Com a professor d'Educació Plàstica Visual i Audiovisual de Secundària i Dibuix Tècnic de Batxillerat, reconec la importància d'estar al dia en les noves tecnologies i eines digitals. Veig aquesta oportunitat com una manera de millorar la qualitat de la meva ensenyança, integrant recursos digitals innovadors que puguin enriquir l'experiència d'aprenentatge dels meus alumnes.

També m'impulsa el desig de proporcionar als meus alumnes una educació de qualitat que els prepari per a les demandes d'una societat digitalment competent. La realització d'aquest postgrau enriqueix la meva pràctica docent i també em permet donar el millor suport possible als meus estudiants en el seu desenvolupament acadèmic i personal.

INTRODUCCIÓ AL PORTFOLIO

El portafolis ens permet com a docents mostrar i documentar les habilitats digitals i l'aplicació d'eines tecnològiques de manera concreta. A més, promou la reflexió sobre les pràctiques educatives i l'adaptació als nous entorns d'aprenentatge en línia. També fomenta l'avaluació contínua, ja que es poden identificar punts forts i àrees de millora i ofereix una manera tangible de demostrar un creixement professional que dia rere dia va augmentant. Finalment, fomenta la col·laboració i el compartiment d'experiències entre iguals, enfortint la comunitat educativa en línia.

En aquest cas ens trobem davant del nivell C2 de la Competència Digital Docent (CDD). Segons els marc de referència de la CDD aquest nivell estableix que un docent és capaç de desenvolupar processos de recerca i transformació de l'educació a través de la utilització de les tecnologies digitals. A partir d'aquí, ha de ser capaç de generar coneixement definit sobre noves funcionalitats tecnològiques amb aplicació en l'àmbit educatiu i resolent i anticipant problemes inèdits mitjançant la recerca educativa o dissenyant pràctiques d'ensenyament i aprenentatge innovadores basades en l'ús de les TD no existents fins ara.

Àrees digcomedu 2017.jfif

No només la capacitat per utilitzar les tecnologies sinó també l'exercici de totes les tasques docents.

Un element imprescindible en el procés d'ensenyament-aprenentatge que contribueix a desenvolupar la innovació.

No només la disposició de continguts digitals  sinó la capacitat de gestionar la seva varietat .

Un àrea que possibilita l'accés a la informació, la comunicació i el coneixement.  

Una competència digital específica que ha de permetre manejar les tecnologies digitals en qualsevol fase o procés. 

Un àrea per facilitar que l'alumnat assoleixi les seves pròpies competències.

Menú àrees
Àrea 1: Compromís professional

ÀREA 1: COMPROMÍS PROFESSIONAL

El compromís professional com a docents s’expressa a través de la protecció del benestar de l’alumnat i el seu adequat desenvolupament intel•lectual, físic i psicològic, la participació en el centre, la col•laboració amb les famílies, l’acció responsable en l’entorn i amb el seu propi desenvolupament professional. Per tant, la competència digital docent no solament s’ha de referir a la capacitat per utilitzar les tecnologies digitals per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó també per a l’acompliment adequat de totes les tasques relacionades amb l’exercici professional. En aquest sentit, aquesta àrea de compromís professional inclou cinc grans competències (comunicació organitzativa; participació, col•laboració i coordinació professional; pràctica reflexiva; desenvolupament professional digital continu).

Aquesta primera àrea de compromís professional disposa de tot un conjunt de competències relacionades. Podeu accedir facilment a través dels enllaços que teniu a la part inferior: 

1.1 Comunicació organitzativa

Competència: Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius. Descripció: Utilitzar les tecnologies digitals establertes per les AE o, si escau, pels titulars del centre, per aplicar les estratègies de comunicació organitzativa entre els agents de la comunitat educativa i d’aquests amb tercers, per contribuir a millorar aquestes estratègies i a projectar la imatge institucional de l’organització. Contextualització de la competència: Aquesta competència es desenvolupa en contextos de comunicació organitzacional, no en situacions d’ensenyament i aprenentatge. El professorat desplega aquesta competència en contextos de comunicació a través de mitjans digitals per a la participació en els òrgans de coordinació docent i en els òrgans col·legiats dels centres, així com en la seva interacció amb els diferents agents de la comunitat educativa, especialment alumnat i famílies, amb institucions i amb entitats col·laboradores. S’aplica específicament en situacions de comunicació en l’acompliment de la seva labor professional de caràcter no docent.

C2. Disseny de les estratègies de comunicació organitzativa dels centres docents

Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.