top of page

PORTFOLIO INDIVIDUAL

Logotips.png

Josep Garcia

Comissió Digital Institut Vilanova del Vallès

Josep Garcia

Aquest Portafolis Digital de Competència Digital Docent és un recull de diferents practiques i experiències que he portat a terme els darrers anys tant com a director de l’Institut de Vilanova del Vallès com a professor de matemàtiques en aquest mateix centre. Com a director he potenciat la progressiva digitalització dels diferents processos del centre en l’àmbit de gestió i comunicació i en els procediments d’aprenentage. Per a aconseguir-ho ha calgut un esforç personal per tal d’adquirir i dominar les habilitats tecnològiques necessàries així com la implementació de les condicions estructurals del centre i el foment de la formació per part d’una gran majoria del claustre que ha permès una millora significativa del procés d'ensenyament i aprenentatge en l'entorn digital.


Aquest portafolis digital ofereix una visió completa de la meva capacitació, experiència i aplicació pràctica de la competència digital docent, abordant les dues facetes de la meva tasca com a director i com a professor de matemàtiques.  Inclou exemples de materials didàctics digitals que he impulsat al centre i estratègies, la implementació de les quals he fomentat per tal de millorar la competència digital de l’alumnat de tot l’institut.


Més enllà de demostrar la meva capacitat per utilitzar les eines i plataformes digitals, en aquest portafolis vull reflectir la importància de promoure entre el professorat del claustre la necessitat d’incorporar a la seva tasca docent les noves tecnologies per atendre les necessitats individuals dels estudiants millorant així la seva comprensió dels continguts curriculars.

La fonamentació personal d’aquest portfoli són els gairebé catorze cursos que pertanyo al claustre de l'Institut de Vilanova del Vallès, al qual em vaig afegir com a professor de matemàtiques el seu segon curs d’existència. La meva participació en la vida del centre ha anat sempre creixent en implicació, de bon començament vaig ser un dels dos tutors dels primers tercers d’ESO, més tard vaig ser coordinador de 4t d’ESO i de Batxillerat, al temps que era tutor de cada nivell respectiu, el curs 2011-12 vaig ser el cap d’estudis, i per últim, els darrers dotze cursos sóc el director. Des d'aquest càrrec he creat i participat a la Comissió digital, des de la que hem promogut les condicions estructurals i la formació del professorat per al continu creixement de la digitalització del centre. Formacions en les quals he participat tant com alumne com formador.


INTRODUCCIÓ AL PORTFOLIO

El portafolis ens permet com a docents mostrar i documentar les habilitats digitals i l'aplicació d'eines tecnològiques de manera concreta. A més, promou la reflexió sobre les pràctiques educatives i l'adaptació als nous entorns d'aprenentatge en línia. També fomenta l'avaluació contínua, ja que es poden identificar punts forts i àrees de millora i ofereix una manera tangible de demostrar un creixement professional que dia rere dia va augmentant. Finalment, fomenta la col·laboració i el compartiment d'experiències entre iguals, enfortint la comunitat educativa en línia.

En aquest cas ens trobem davant del nivell C2 de la Competència Digital Docent (CDD). Segons els marc de referència de la CDD aquest nivell estableix que un docent és capaç de desenvolupar processos de recerca i transformació de l'educació a través de la utilització de les tecnologies digitals. A partir d'aquí, ha de ser capaç de generar coneixement definit sobre noves funcionalitats tecnològiques amb aplicació en l'àmbit educatiu i resolent i anticipant problemes inèdits mitjançant la recerca educativa o dissenyant pràctiques d'ensenyament i aprenentatge innovadores basades en l'ús de les TD no existents fins ara.

Àrees digcomedu 2017.jfif

No només la capacitat per utilitzar les tecnologies sinó també l'exercici de totes les tasques docents.

Un element imprescindible en el procés d'ensenyament-aprenentatge que contribueix a desenvolupar la innovació.

No només la disposició de continguts digitals  sinó la capacitat de gestionar la seva varietat .

Un àrea que possibilita l'accés a la informació, la comunicació i el coneixement.  

Una competència digital específica que ha de permetre manejar les tecnologies digitals en qualsevol fase o procés. 

Un àrea per facilitar que l'alumnat assoleixi les seves pròpies competències.

Menú àrees
Àrea 1: Compromís professional

ÀREA 1: COMPROMÍS PROFESSIONAL

El compromís professional com a docents s’expressa a través de la protecció del benestar de l’alumnat i el seu adequat desenvolupament intel•lectual, físic i psicològic, la participació en el centre, la col•laboració amb les famílies, l’acció responsable en l’entorn i amb el seu propi desenvolupament professional. Per tant, la competència digital docent no solament s’ha de referir a la capacitat per utilitzar les tecnologies digitals per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó també per a l’acompliment adequat de totes les tasques relacionades amb l’exercici professional. En aquest sentit, aquesta àrea de compromís professional inclou cinc grans competències (comunicació organitzativa; participació, col•laboració i coordinació professional; pràctica reflexiva; desenvolupament professional digital continu).

Aquesta primera àrea de compromís professional disposa de tot un conjunt de competències relacionades. Podeu accedir facilment a través dels enllaços que teniu a la part inferior: 

1.1 Comunicació organitzativa

Competència: Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius. Descripció: Utilitzar les tecnologies digitals establertes per les AE o, si escau, pels titulars del centre, per aplicar les estratègies de comunicació organitzativa entre els agents de la comunitat educativa i d’aquests amb tercers, per contribuir a millorar aquestes estratègies i a projectar la imatge institucional de l’organització. Contextualització de la competència: Aquesta competència es desenvolupa en contextos de comunicació organitzacional, no en situacions d’ensenyament i aprenentatge. El professorat desplega aquesta competència en contextos de comunicació a través de mitjans digitals per a la participació en els òrgans de coordinació docent i en els òrgans col·legiats dels centres, així com en la seva interacció amb els diferents agents de la comunitat educativa, especialment alumnat i famílies, amb institucions i amb entitats col·laboradores. S’aplica específicament en situacions de comunicació en l’acompliment de la seva labor professional de caràcter no docent.

C2. Disseny de les estratègies de comunicació organitzativa dels centres docents

Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.