top of page

PORTFOLIO INDIVIDUAL

Logotips.png

Josep Garcia

Comissió Digital Institut Vilanova del Vallès

Josep Garcia

Exemple de conjunt de redactat general del portafolio que ha de servir pel conjunt de les dades connectades.

Redacció amb referències a la formació individual i la relació amb l'estructura del centre.

INTRODUCCIÓ AL PORTFOLIO

El portafolis ens permet com a docents mostrar i documentar les habilitats digitals i l'aplicació d'eines tecnològiques de manera concreta. A més, promou la reflexió sobre les pràctiques educatives i l'adaptació als nous entorns d'aprenentatge en línia. També fomenta l'avaluació contínua, ja que es poden identificar punts forts i àrees de millora i ofereix una manera tangible de demostrar un creixement professional que dia rere dia va augmentant. Finalment, fomenta la col·laboració i el compartiment d'experiències entre iguals, enfortint la comunitat educativa en línia.

En aquest cas ens trobem davant del nivell C2 de la Competència Digital Docent (CDD). Segons els marc de referència de la CDD aquest nivell estableix que un docent és capaç de desenvolupar processos de recerca i transformació de l'educació a través de la utilització de les tecnologies digitals. A partir d'aquí, ha de ser capaç de generar coneixement definit sobre noves funcionalitats tecnològiques amb aplicació en l'àmbit educatiu i resolent i anticipant problemes inèdits mitjançant la recerca educativa o dissenyant pràctiques d'ensenyament i aprenentatge innovadores basades en l'ús de les TD no existents fins ara.

Àrees digcomedu 2017.jfif

No només la capacitat per utilitzar les tecnologies sinó també l'exercici de totes les tasques docents.

Un element imprescindible en el procés d'ensenyament-aprenentatge que contribueix a desenvolupar la innovació.

No només la disposició de continguts digitals  sinó la capacitat de gestionar la seva varietat .

Un àrea que possibilita l'accés a la informació, la comunicació i el coneixement.  

Una competència digital específica que ha de permetre manejar les tecnologies digitals en qualsevol fase o procés. 

6 Desenvolupament de la competència digital de l'alumnat

Haz clic aquí para comenzar a editar el texto. Personalízalo.

Menú àrees
Àrea 1: Compromís professional

ÀREA 1: COMPROMÍS PROFESSIONAL

El compromís professional com a docents s’expressa a través de la protecció del benestar de l’alumnat i el seu adequat desenvolupament intel·lectual, físic i psicològic, la participació en el centre, la col·laboració amb les famílies, l’acció responsable en l’entorn i amb el seu propi desenvolupament professional. Per tant, la competència digital docent no solament s’ha de referir a la capacitat per utilitzar les tecnologies digitals per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge, sinó també per a l’acompliment adequat de totes les tasques relacionades amb l’exercici professional. En aquest sentit, aquesta àrea de compromís professional inclou cinc grans competències (comunicació organitzativa; participació, col·laboració i coordinació professional; pràctica reflexiva; desenvolupament professional digital continu).

Aquesta primera àrea de compromís professional disposa de tot un conjunt de competències relacionades. Podeu accedir facilment a través del menú inferior: 

1.1 Comunicació organitzativa

Competència: Recerca, avaluació i disseny de noves estratègies de comunicació organitzativa en contextos educatius. Descripció: Utilitzar les tecnologies digitals establertes per les AE o, si escau, pels titulars del centre, per aplicar les estratègies de comunicació organitzativa entre els agents de la comunitat educativa i d’aquests amb tercers, per contribuir a millorar aquestes estratègies i a projectar la imatge institucional de l’organització. Contextualització de la competència: Aquesta competència es desenvolupa en contextos de comunicació organitzacional, no en situacions d’ensenyament i aprenentatge. El professorat desplega aquesta competència en contextos de comunicació a través de mitjans digitals per a la participació en els òrgans de coordinació docent i en els òrgans col·legiats dels centres, així com en la seva interacció amb els diferents agents de la comunitat educativa, especialment alumnat i famílies, amb institucions i amb entitats col·laboradores. S’aplica específicament en situacions de comunicació en l’acompliment de la seva labor professional de caràcter no docent.

C2. Disseny de les estratègies de comunicació organitzativa dels centres docents

Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.

En el context de l'Estratègia Digital de Centre (EDC) de l'Institut Vilanova del Vallès, la Comissió Digital (CD) del centre a través d'una recerca de les necessitats comunicació organitzativa, ha dissenyat un espai d'intercanvi d'experiències docents que permeti la comunicació entre els diferents docents del centre i faciliti el dia a dia de la tasca docent a nivell digital. L'existència d'aquest espai ha de permetre fomentar el coneixement d'eines i dinàmiques digitals que enriqueixin el procés d'ensenyament-aprenentatge. En aquest enllaç podeu observar una captura de pantalla de l'espai existent al portal de centre: 1.1.C2.1 Participa en projectes de recerca i disseny d’eines de comunicació organitzativa adaptades als centres educatius.

1.2 Participació, col·laboració i coordinació professional

Competència: Innovació de les pràctiques professionals docents de participació, coordinació i col·laboració mitjançant tecnologies digitals. Descripció: Utilitzar les tecnologies digitals per participar en els òrgans col·legiats de govern i de coordinació docent del centre, per coordinar-se amb els integrants dels equips docents, dels serveis d’orientació i suport educatiu, així com per col·laborar amb professorat d’altres centres, educadors i membres d’altres institucions en el desenvolupament de plans i projectes específics promoguts pel centre educatiu. Contextualització de la competència: Aquesta competència s’ha d’aplicar en les situacions en què es requereixi al professorat la participació activa i proactiva en els òrgans de coordinació docent i de gestió i la realització de les tasques docents de caràcter administratiu a través dels mitjans digitals en el si del centre. Comporta, entre d’altres, la utilització de les aplicacions i del programari necessari per efectuar les tasques docents administratives, la utilització de plataformes de col·laboració i coordinació pedagògica al centre, l’aplicació dels protocols de seguretat i ús per utilitzar els recursos digitals del centre i l’adequació de l’ús de les tecnologies al benestar personal dels membres de l’organització i a la sostenibilitat mediambiental. També s’ha d’aplicar en situacions de col·laboració corporativa amb docents d’altres centres educatius o amb professionals externs, tant de serveis socials, com d’institucions culturals, centres de recerca, associacions o empreses de l’entorn per al desenvolupament de projectes o tasques específics. Esrefereix a la competència per a l’ús de les tecnologies digitals en processos de col·laboració amb la finalitat de dur a terme actuacions determinades, no per a la reflexió, recerca, etc., relacionades amb l’ús de les tecnologies digitals en l’educació, aspectes que seran tractats en les competències següents relatives a la pràctica reflexiva i al desenvolupament professional.

C2. Recerca sobre nous models de col·laboració professional a través de plataformes digitals

Identifica noves funcionalitats que permetrien implementar estratègies de col·laboració més eficaces en l’àmbit educatiu a través de les tecnologies digitals.