top of page

PROCEDIMENT

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris no es pot fer de manera presencial i no es pot acceptar cap preinscripció en paper.

La sol·licitud s'ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic:

 • Sol·licitud electrònica: per a poder utilitzar el formulari, el tutor/a legal o l'alumne/a, si és major d'edat o fa els 18 anys durant aquest any, s'ha d'identificar mitjançant un certificat digital, com el DNI electrònic o el sistema alternatiu d'identificació IdCat Mòbil, i el número d'identificació de l'alumne/a amb el qual consta al Registre d'alumnes de Catalunya. El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s'acaba amb l'enviament del formulari i no s'ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d'entrada, que es rep a l'adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

 

 

Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic.

 • En suport informàtic: cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal imprimir i signar el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, enviar-lo al correu del centre demanat en primera opció (iesvilanova@xtec.cat) dins el termini establert per presentar la documentació. El centre ha de contestar el correu amb l’acusament de rebuda.

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Cal tenir en compte que:

 • Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per accedir al batxillerat:

  • de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s'està cursant l'ESO,

  • de qualsevol modalitat si s'està cursant o s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre on s'està matriculat,

  • de la modalitat d'arts, i

  • si es prové d'un institut que no imparteix el batxillerat (si es demana plaça a l'institut al qual està adscrit, la sol·licitud és preferent per ser admès o admesa a qualsevol modalitat de batxillerat, excepte la d'arts).
    

 • Només cal presentar la documentació identificativa o dels criteris al·legats si no ha estat possible validar-los electrònicament, i que es detallen al resguard de presentació de la sol·licitud, en els diferents apartat.

 • És obligatori emplenar el camp de correu electrònic indicant l’adreça a on es vol rebre la informació sobre el procés.

 • També és obligatori en el cas d’alumnes menors d’edat que s’indiqui a la sol·licitud quin dels dos tutors serà el referent per a les consultes del procés de preinscripció a a Internet (OVT).

 • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys el 2020 presenta i signa la sol·licitud. En canvi si és menor d’edat o no fa els 18 anys el 2020​, serà necessari que a la sol·licitud indiqui quins són els tutors legals i qui serà el tutor responsable de consultar l’estat de la sol·licitud.

Per més informació de la preinscripció: accés a Estudiar a Catalunya.

En els casos excepcionals en què no es pugui enviar per correu electrònic es pot presentar al centre el resguard de la preinscripció i/o la documentació. Cal demanar cita prèvia al següent enllaç i tenir en compte les següents normes de seguretat donada la situació actual:

 • No es permetrà l'entrada a l'edifici a més d'una persona al mateix temps.

 • Caldrà complir les mesures d'higiene establertes per entrar a l'edifici.

 • No s'atendrà ningú sense cita prèvia.

​​​​

bottom of page