top of page
MÒDUL DISCIPLINA

INSTRUCCIONS

El mòdul a l'interior de la plataforma virtual de centre distingeix els apartats de: 

  • Deures (informació sobre el normal funcionament de l'aula i felicitacions)

  • Conducta (introdueix les faltes lleus i greus)

EN CAP CAS S'HAURA D'INCLOURE UN COMENTARI A L'APARTAT D'OBSERVACIONS. S'HAURÀ DE SEGUIR LA TIPIFICACIÓ EXISTENT. 

En el cas de les faltes lleus, es pot enviar un mail explicatiu al tutor amb còpia cdestudis@institutvilanova.cat i al coordinador/a resumint els fets. 

En el cas de les faltes greus, el recurs anirà acompanyat d'un email a les famílies amb còpia al tutor/a, al coordinador/a i a cdestudis@institutvilanova.cat on l'assumpte serà [Falta disciplinària (dia)], sense cos de missatge i adjuntant el següent document prèviament omplert.  (Es tracta d'un pdf autocompletable. Descarregueu-lo. Ompliu-lo i, per tal de bloquejar la seva nova edició, imprimiu-lo com a pdf a través del pdfCreator).

Recordeu que des de la plataforma esemtia es possible enviar missatges a alumnes i familiars sense possibilitat de resposta. A més, aquest tipus de document accepta l'edició en format mòbil.

bottom of page