SOL·LICITUD SORTIDA

Les NOFC estableixen que les sortides han d'estar aprovades pel consell escolar. Abans d’omplir la sol·licitud i la carta de comunicació a les famílies us heu de posar en contacte amb el/a coordinador/a per acordar les dates.

Un cop realitzat aquest tràmit haureu d'omplir els documents i enviar-los  al coordinador/a de nivell,  cap d'estudis, coordinadora pedagògica i secretària.

La sol·licitud ha d'estar realitzada un mes i mig abans de la data assignada.

Sol·licitud

Comunicació II

(Sense pagament)

Comunicació I

(Amb pagament)