PUBLICACIÓ SORTIDES/QUOTES

Segons el protocol de sortides, un cop aprovada la sortida o el material amb tots els seus requisits només cal publicar la sortida i enviar la circular a les famílies. 

¡Bien! Mensaje recibido